Дали за услугите гарантирате со враќање на парите?

Да. Можете да ги користите нашите хостинг услуги 30 дена без никаков ризик бидејќи ви нудиме враќање на уплатените средства доколку не сте задоволни од услугата. Единствено што ќе ве запрашаме е од што не сте задоволни за да можеме да ги подобриме нашите услуги во иднина.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (2 Votes)