Што се продразбира под хостирање?

Хостирање (сместување) на една веб-страна подразбира HTML/CSS/JS/PHP/итн… документи што ја сочинуваат таа веб-страна сместени на еден сервер што е поврзан преку Домен (името на веб-страната http://nekoeime.mk) и преку DNS адреси јавно достапни на Интернет.
Was this answer helpful? 6 Users Found This Useful (11 Votes)