Дали може да се промени хостинг пакетот подоцна?

Апсолутно! Доколку имате потреба можете да го промените вашиот хостинг пакет во секое време без дополнителни плаќања, освен за ценовната разликата помеѓу пакетите за преостанатиот период од договорот.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (2 Votes)